Bế mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Văn hoá –Xã hội HĐND tỉnh giám sát trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII

Tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri kỳ họp 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Văn bản - Nghị quyết

Thông báo số 12/TB-HDND, ngày 09/7/2018 về kết quả kỳ họp 6 HĐND tỉnh khoá XVIII 09/07/2018

Thông báo kết quả kỳ họp 6 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem chi tiết Tải về

Công văn số 134/HĐND-TT, ngày 02/7/2018 v/v chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 02/07/2018

Về việc chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Xem chi tiết Tải về

Quyết định số 08/QĐ-HĐND, ngày 12/6/2018; Quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2018

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem chi tiết Tải về

Báo cáo số 123/BC-UBND 08/06/2018

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Xem chi tiết Tải về

Báo cáo số 120/BC-UBND 07/06/2018

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban VHXH HĐND tỉnh

Xem chi tiết Tải về

Báo cáo số 113/BC-UBND 06/06/2018

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh về tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý

Xem chi tiết Tải về

Kế hoạch số 115/KH-HĐND 01/06/2018

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh

Xem chi tiết Tải về

Kế hoạch số 104/KH-VHXH 25/05/2018

Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban VHXH HĐND tỉnh

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 09/NQHĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Nam Định năm 2018 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018 về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 về việc ban hành về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 06//2018 về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp;... 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 vể việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2018 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2018 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc công bố danh mục Nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2017 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thành lập Đoàn giám sát “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016” 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc điều chỉnh chuyên đề giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc công bố danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Ninh Cường Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi đất nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết sô 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2017 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-TTHĐND ngày 03/08/2016 Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của thường trực HĐND 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn, các huyện thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu y tế xã , phường , thị trấn và 1 số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2016 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Đặt tên, đổi tên đường phố, và công trình công cộng tp Nam Định 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ với xe mô tô trên địa bàn Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 26/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 25/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 về việc ban hành quy chế làm việc tạm thời của thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 25/05/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 05/03/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 05/03/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 về việc ban hành quy chế làm việc tạm thời của thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 05/03/2018

Xem chi tiết Tải về

Thống kê truy cập

  • Đang online: 4
    Tuần này: 24
  • Trong tháng: 2555
    Tất cả: 11663

Liên kết website