Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nam Định - Khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

 


Họ và tên: Trịnh Minh Đức

Ngày tháng năm sinh: 15/7/1976

Chức vụ Trưởng Ban - Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

 

 

 


Họ và tên: Lê Quang Minh

Ngày tháng năm sinh: 28/01/1974

Chức vụ: Phó trưởng Ban - Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

 


ỦY VIÊN BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

1. Ông Trịnh Thiết Cương - Gián đốc ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Bắc Nam Định
2. Ông Hoàng Anh Đức - UV Ban TV huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên
3. Ông Trần Văn Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư huyện ủy Mỹ Lộc
4. Bà Vũ Thị Kim - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc sở Công Thương
5. Ông Lê Văn Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định
6. Ông Nguyễn Sinh Tiến - Phó giám đốc sở NN và PTNT
7. Bà Trần Thị Minh Vân - Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Hương Giang