Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
12/06/2020 Nghị quyết số 38/NQ-TTHĐND ngày 03/08/2016 Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của thường trực HĐND
12/06/2020 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015
12/06/2020 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn, các huyện thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12/06/2020 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh
12/06/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu y tế xã , phường , thị trấn và 1 số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2016
12/06/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Đặt tên, đổi tên đường phố, và công trình công cộng tp Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ với xe mô tô trên địa bàn Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
12/06/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
12/06/2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
1 
°
364 người đang online