Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
12/06/2020 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/06/2020 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/06/2020 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/06/2020 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
12/06/2020 Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
1 2 
°
40 người đang online