Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đăng ngày 23 - 10 - 2023
Lượt xem: 1.511
100%

 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức, người lao động của cơ quan Văn phòng luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Công chức, người lao động của Văn phòng luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn; chủ động trong công việc để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó, hoạt động của HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhận được đánh giá cao của các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh, cụ thể:   

Về công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động chuyên môn: Hằng năm Văn phòng đã tham mưu, giúp HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chương trình, kế hoạch giám sát, kế hoạch thẩm tra... đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay Văn phòng đã tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong các công việc như: chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát chuyên đề, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND các huyện, thành phố; tham mưu ban hành văn bản cho ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh đối với các tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết và đề nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đồng thời triển khai quán triệt đến Thường trực HĐND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn để thực hiện; tham mưu thẩm tra báo cáo, đề án trình tại các kỳ họp, giám sát các quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố. Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện kiến nghị giám sát theo quy định của pháp luật; tích cực tham mưu, phục vụ các cơ quan của HĐND tỉnh, các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh trong công tác Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… đã được Văn phòng tham mưu, phục vụ thực hiện đảm bảo đúng nội dung, chương trình và theo đúng quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng được đổi mới, nâng cao, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Việc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực của HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn và có những đổi mới, thể hiện sự đồng hành và kịp thời cùng UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành phố, phối hợp với Sở Nội vụ, trường Chính trị Trường Chinh tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các huyện trong tỉnh; tham mưu phục vụ các chuyến công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đi tham dự các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị, Hội thảo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tổ chức, công tác học tập trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động HĐND với một số tỉnh bạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tham mưu tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Phòng Công tác HĐND triển khai các công việc tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động chuyên môn

Về công tác hành chính, tổ chức, quản trị:

Văn phòng cũng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh: Ban hành các văn bản phân công, hướng dẫn đối với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, phân công các Ban HĐND phụ trách địa bàn, phối hợp hỗ trợ hoạt động các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước ở trung ương, các tỉnh, thành phố và với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định, Quy chế phối hợp.

Văn phòng đã thực hiện tốt việc lập dự toán ngân sách Nhà nước và tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm tốt kinh phí và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, chế độ chính sách của đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định. Văn phòng đã tham mưu triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, cải cách hành chính để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện hỗ trợ trang phục, hỗ trợ trang bị máy tính cho đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để nâng cao chất lượng cũng như tạo thuận lợi trong hoạt động của đại biểu và tiếp tục thực hiện chủ trương “Kỳ họp không giấy”.

Quản trị, điều hành Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, đa dạng thông tin, tư liệu, thu hút lượng truy cập lớn, giúp đại biểu HĐND các cấp, cử tri thường xuyên nắm bắt được hoạt động của HĐND tỉnh, tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh tới các tầng lớp nhân dân.

Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị triển khai hoạt động chuyên môn

Sau hơn 2 năm thành lập theo Nghị quyết số 1004/2020/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã cố gắng nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các cơ quan của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp cũng như đòi hỏi của thực tiễn, công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng còn có những tồn tại, hạn chế như: Biên chế của Văn phòng được giao thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ chuyên viên tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh rất mỏng, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng đòi hỏi nâng cao chất lượng.   

Trong xu thế phát triển của đất nước, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, vị trí, vai trò của cơ quan dân cử ngày càng được nâng cao, quyết định những vấn đề lớn của đất nước và của địa phương, đòi hỏi cơ quan giúp việc cũng phải nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới các hoạt động của cơ quan dân cử trong tình hình mới.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần:

Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đảng ủy cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng;

 Bám sát các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nghị quyết của HĐND tỉnh, các quy định của pháp luật, nhất là các quy định mới để lãnh đạo, chỉ đạo các công chức của văn phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời có những hình thức động viên, khen thưởng đối với những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tuyển dụng, tiếp nhận công chức, đảm bảo đủ các vị trí việc làm của Văn phòng; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với khả năng đảm nhận công việc, tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt nhất nhằm khích lệ công chức, người lao động hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ; Từng đồng chí lãnh đạo Văn phòng, trưởng các phòng thuộc Văn phòng đổi mới về lề lối làm việc tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tích cực và chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm chắc các quy định để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng.  

Thường xuyên rà soát sửa đổi bổ sung quy định, quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch. Trong đó thực hiện chế độ thủ trưởng gắn với chế độ chuyên viên, phân công bố trí công việc phù hợp với năng lực trình độ và ngạch bậc công chức chuyên viên. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Quán triệt công chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nâng cao phẩm chất chính trị, tác phong, đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật, gương mẫu, tận tụy, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công việc được giao.

Một số đề xuất

Để Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND ngày càng đảm bảo và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là một trong 03 Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ các cơ quan đầu não của tỉnh (Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh), vì vậy trong thời gian tới Văn phòng mong được sự quan tâm hơn nữa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức nhằm xây dựng đội ngũ công chức thực sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tạo điều kiện để Trưởng các Ban HĐND, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia các hoạt động lớn của tỉnh, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng… để kịp thời nắm bắt chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đề nghị Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện đối với các hoạt động của Văn phòng, các Ban HĐND tỉnh tích cực phối hợp để Văn phòng hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng cao.     

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tuyên dương, khen thưởng con CBCC-NLĐ về thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023(22/08/2023 8:54 SA)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND “Tri ân các anh hùng liệt sĩ” (28/07/2023 8:50 SA)

Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028(12/05/2023 11:08 SA)

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh(12/05/2023 7:32 SA)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức chương trình “Tháng 3 biên...(27/03/2023 9:41 SA)

°
222 người đang online