Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định ... 24/11/2022 24/12/2022 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
°
452 người đang online