Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
31/05/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
29/05/2023 Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
22/05/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20/05/2023 Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
18/05/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
09/QD-HDND 08/05/2023 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 11- Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
15/KH-HĐND 05/05/2023 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 11 (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
27/04/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XIX, NK 2021-2026
27/04/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ 10 21/04/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
05/QĐ-HĐND 11/04/2023 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 10 - Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
11/KH-HĐND 07/04/2023 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 10 (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
15/12/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/TB-HĐND 09/12/2022 Thông báo kết quả kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 9 05/12/2022 Tài liệu Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh
1 2 3 4 5 6    
°
178 người đang online