Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chương trình dự kiến Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 23/06/2022 Chương trình dự kiến Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 22/06/2022 Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 21/06/2022 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026 17/06/2022 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 15/06/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 13/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 12/06/2022 Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ sáu (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026 08/06/2022 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ sáu (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 25/05/2022 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 24/05/2022 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 28/04/2022 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 24/04/2022 Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định số 07/QĐ-HĐND 18/04/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ năm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
°
303 người đang online