Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Số 20/QĐ-HĐND 15/11/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2026
225/KH-HĐND 25/10/2022 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Số 01/QCPH-TTHĐND-UBND 17/10/2022 Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/09/2022 Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
26/09/2022 Quy trình xây dựng Nghị quyết
26/08/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh 25/08/2022 Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh - Giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Số 15/QĐ-HĐND 19/08/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tám (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 06/07/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 06/07/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chương trình dự kiến Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 23/06/2022 Chương trình dự kiến Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 22/06/2022 Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 21/06/2022 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026 17/06/2022 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
°
57 người đang online