Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
02/12/2023 Tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 - Gửi đợt 1
20/QĐ-HĐND 17/11/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
07/11/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 14 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
18/TB-HĐND 03/11/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 14 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
02/11/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026 - Gửi đợt 1
37/KH-HĐND 31/10/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh Khóa XIX, NK 2021-2026
38/KH-HĐND 31/10/2023 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
17/TB-HĐND 30/10/2023 Thông báo Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
19/QĐ-HĐND 20/10/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14-Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất-HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
34/KH-HĐND 19/10/2023 KH Tổ chức kỳ họp thứ 14 (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
30/08/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/08/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 13 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
28/08/2023 Tài iệu kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
15/QĐ-HĐND 21/08/2023 QĐ triệu tập kỳ họp thứ 13 - Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
26/KH-HĐND 17/08/2023 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 13 (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
°
77 người đang online