Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
03/09/2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
03/09/2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu
03/09/2020 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
03/09/2020 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tây Đông Mạc, thành phố Nam Định
03/09/2020 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Đông Mạc, thành phố Nam Định
03/09/2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, Về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ)
03/09/2020 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
03/09/2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
03/09/2020 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
1 
°
303 người đang online