Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
12/06/2020 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/06/2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc điều chỉnh chuyên đề giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị định số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc công bố danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành
12/06/2020 Nghị định số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
12/06/2020 Nghị định số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
12/06/2020 Nghị định số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Ninh Cường Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi đất nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017
12/06/2020 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
12/06/2020 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
12/06/2020 Nghị quyết sô 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2017
12/06/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/06/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1 2 
°
501 người đang online