Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
12/06/2020 Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2018
12/06/2020 Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016
12/06/2020 Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2018
12/06/2020 Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
12/06/2020 Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
12/06/2020 Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12/06/2020 Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12/06/2020 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12/06/2020 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12/06/2020 Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/03/2018 Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 2 
°
284 người đang online