Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
12/06/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 18/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 11/NQ-TTHĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 10/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 09/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
12/06/2020 Nghị quyết số 08/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
1 2 3 
°
362 người đang online