Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy
10/06/2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định-đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong
10/06/2020 9. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu
10/06/2020 8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trực Đại-Trực Thái, huyện Trực Ninh
10/06/2020 7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài - đoạn từ đường Thanh Bình đế khu đô thị Mỹ Trung-và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ thành phố Nam Định
10/06/2020 6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488C huyện Nghĩa Hưng
10/06/2020 5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc hủy bỏ dự án trong danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được HĐND tỉnh thông qua, chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
10/06/2020 4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc Chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng cụm khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Nam Định; Bổ xung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
10/06/2020 3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
10/06/2020 2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
10/06/2020 1.Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc miễm nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 
°
35 người đang online