Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
07/11/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 14 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
30/08/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
19/07/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/04/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
15/12/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/08/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 06/07/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 15/06/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 53/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Số: 54/2011/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết ban hành Định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Số: 55/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
Số: 56/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
Số: 57/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2022
Số: 58/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2022
1 2 3 4 5 6    
°
137 người đang online