Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc quy định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm ỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban của các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 
°
867 người đang online