Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Số: 53/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Số: 54/2011/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết ban hành Định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Số: 55/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
Số: 56/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
Số: 57/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2022
Số: 58/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2022
Số: 59/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020
Số: 60/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số: 61/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số: 62/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Số: 63/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số: 64/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
Số: 65/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số: 66/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông
Số: 67/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết Quy định hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định
1 2 3 4 
°
142 người đang online