Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách
10/06/2020 Danh sách các đại biểu tại các phòng họp trực tuyến
10/06/2020 Tài liệu kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021-Kỳ họp bất thường
1 
°
250 người đang online