Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Chia tổ thảo luận
10/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
10/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
10/06/2020 Tờ trình số 173/TTr-UBND, ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2021
10/06/2020 Tờ trình số 170/TTr-UBND, ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
10/06/2020 Tờ trình số 171/TTr-UBND, ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án
10/06/2020 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh - kỳ họp bất thường
1 
°
311 người đang online