Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
29/08/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
29/08/2020 Tờ trình Về việc chấp thuận bổ sung "danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định"
29/08/2020 Tờ trình Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
29/08/2020 Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công
29/08/2020 Chương trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh (dự kiến).
1 
°
602 người đang online