Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
05/12/2020 Gợi ý thảo luận tổ.
05/12/2020 Chia Tổ thảo luận.
05/12/2020 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban VHXH về Việc thực hiện các quy định chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.
05/12/2020 Báo cáo thẩm tra cua Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh
05/12/2020 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
05/12/2020 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020.
05/12/2020 Báo cáo phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
05/12/2020 Báo cáo phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
05/12/2020 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
05/12/2020 Chương trình kỳ họp thứ mười sáu của HĐND tỉnh (dự kiến).
03/12/2020 Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.
03/12/2020 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nam Định.
03/12/2020 Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về kết quả công tác Biên phòng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
03/12/2020 Báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về kết quả nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
03/12/2020 Báo cáo của UBND tỉnh về tài chính nhà nước tỉnh năm 2019.
1 2 3 4 
°
309 người đang online