Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
06/12/2018 Văn bản của UBND tỉnh làm rõ nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri, của ĐB HĐND tỉnh
05/12/2018 Gợi ý thảo luận tổ và Chia tổ thảo luận
05/12/2018 Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh
05/12/2018 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh dự án nạo vét kiên cố kênh Cát Xuyên
05/12/2018 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trình kỳ họp thứ 7
05/12/2018 Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri
05/12/2018 Chương trình dự kiến kỳ họp thứ 7
05/12/2018 Báo cáo KTXH năm 2018
05/12/2018 Báo cáo công tác năm 2018 của TT HĐND tỉnh
05/12/2018 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của TT HĐND tỉnh
05/12/2018 Thông báo của TT HĐND về kết quả giám sát, kết quả giải quyết KN của cử tri...
05/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của TT HĐND tỉnh
05/12/2018 Báo cáo giải trình kiến nghị sau giám sát chuyên đề của TT HĐND tỉnh
05/12/2018 Báo cáo giải trình kiến nghị sau giám sát chuyên đề của TT HĐND tỉnh
05/12/2018 Văn bản của UBND tỉnh làm rõ nội dung liên quan đến KNTC
1 2 3 4 
°
211 người đang online