Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
22/04/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
22/04/2021 Báo cáo, dự thảo Nghị quyết danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
22/04/2021 Báo cáo, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định
22/04/2021 Chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (dự kiến)
21/04/2021 Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 Cục Thi hành án dân sự
21/04/2021 Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nam Định
21/04/2021 Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh khóa XVIII (2016-2021) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
21/04/2021 Báo cáo công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
21/04/2021 Báo cáo công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
21/04/2021 Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
21/04/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
21/04/2021 Tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết về việc trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định; điều chỉnh diện tích đất lúa trong danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
21/04/2021 Tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công.
21/04/2021 Báo cáo tổng kết 05 năm (2016-2021) công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
21/04/2021 Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND tỉnh
1 2 
°
43 người đang online