Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
03/07/2018 36. QH phan khu XD Phu Day
28/06/2018 1a. Chuong trinh kỳ hop 5
28/06/2018 5. Bao cao cua VKSND nam 2017
28/06/2018 4. Bao cao cua MTTQ nam 2017
28/06/2018 3. Bao cao cong tac dieu hanh 2017 của UBND tinh
28/06/2018 2. Bao cao Kinh te-Xa hoi 2017
06/06/2018 37. Chia tổ va gợi ý thảo luận tổ
06/06/2018 35. KH dau tu cong 2018 va KH dau tu cong trung han 2016-2020
06/06/2018 34. Du toan va phan bo NS 2018
06/06/2018 33. Tra loi cua TW ve kien nghi cu tri Nam Dinh tu ky 3 QH
06/06/2018 32. BC ket qua ky 4 Quốc hội
06/06/2018 31. Cac BC cua Ban VHXH
06/06/2018 30. Cac BC cua Ban KTNS
06/06/2018 29. Cac BC cua Ban Phap che
06/06/2018 28. KH to chuc ky hop 2018
1 2 3 
°
447 người đang online