Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 4.2. Báo cáo GSCĐ về thiết chế VHTTcơ sở-Ban VHXN
10/06/2020 4.1 Báo cáo thẩm tra kỳ 6-Ban VHXH
10/06/2020 3.3 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018-Ban KTNS
10/06/2020 3.2 Báo cáo GSCĐ về thực hiện QH giao thông đường bộ-Ban KTNS
10/06/2020 3.1 Báo cáo thẩm tra kỳ 6- của Ban KTNS
10/06/2020 2.3 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri kỳ 5
10/06/2020 2.2 Báo cáo giám sát chuyên đề về hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
10/06/2020 1. Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri - kỳ 6
10/06/2020 37. Gợi ý thảo luận tổ
10/06/2020 36. Chia tổ thảo luận
10/06/2020 35. C.trinh G.sát của HĐND tỉnh (2019)
10/06/2020 34.2. BC C.tác 6T-2018 của Ban PC
10/06/2020 34.1. BC thẩm tra kỳ 6 (Ban PC)
10/06/2020 32. BC của BCH BĐBP (6T-2018)
10/06/2020 30. BC Ctác THADS (6T-2018)
1 2 3 4 
°
188 người đang online