Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
18/05/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Tài liệu kỳ họp thứ 10 21/04/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 9 05/12/2022 Tài liệu Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh
Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh 25/08/2022 Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh - Giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 13/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 12/06/2022 Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 24/04/2022 Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
01/12/2021 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ tư
Số 51/BC-HĐND 27/11/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
27/11/2021 Các báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Số 46/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Số 141/TTr-UBND 26/11/2021 Báo cáo phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
26/11/2021 Các báo cáo của Ban VHXH HĐND tỉnh
Số 276/BC-UBND 25/11/2021 Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Định mức, nguyên tắc và dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
1 2 3 4 5 6 
°
417 người đang online