Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
15/07/2021 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ hai
15/07/2021 Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định (Thay thế Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 13/7/2021 đã chuyển tới đại biểu trong bộ tài liệu phục vụ kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh gửi lần 1).
15/07/2021 Báo cáo công tác từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách
15/07/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
15/07/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
15/07/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
15/07/2021 Báo cáo kết quả công tác của Ban VHXH HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
15/07/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội
15/07/2021 Báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
14/07/2021 Bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển lên đường cấp II đồng bằng trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
14/07/2021 Chia tổ thảo luận và Gợi ý thảo luận tổ
14/07/2021 Báo cáo công tác từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế
14/07/2021 Báo cáo của UBND tỉnh về những nội dung công việc phát sinh từ kỳ họp thường kệ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ mười sáu) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất triển khai thực hiện
14/07/2021 Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
14/07/2021 Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
1 2 3 
°
202 người đang online