Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
06/12/2021 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 34/QĐ-HĐND 10/11/2021 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 33/QĐ-HĐND 15/10/2021 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 19/07/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/06/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/06/2021 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/06/2021 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 28/06/2021 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 11/06/2021 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 03/06/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/04/2021 Kết quả kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/2021 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Quyết định triệu tập kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 06/04/2021 Quyết định triệu tập kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 2 3 4 5 6    
°
148 người đang online