Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 24/11/2021
Trích yếu Các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 33.1. BC ket qua cong tac nam 2021 cua Ban PC.pdf | 33.2. BC GSCD viec trien khai thuc hien Luat thi dua khen thuong cua Ban PC.pdf | 33.3. BC tham tra Ban Phap che.pdf
°
549 người đang online