Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
11/07/2018 Nghị quyết số 09/NQHĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025
11/07/2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Nam Định năm 2018
11/07/2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
11/07/2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018 về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
11/07/2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/07/2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/07/2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 về việc ban hành về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/07/2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 06//2018 về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp;...
11/07/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
11/07/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 vể việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040
11/07/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 
°
635 người đang online