Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
17/03/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HDNĐ tỉnh
17/03/2021 Về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
17/03/2021 Về việc ban hành quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa ban tỉnh Nam Định.
17/03/2021 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
17/03/2021 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đấu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020.
17/03/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công.
17/03/2021 Chương trình kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh (dự kiến).
1 
°
587 người đang online