Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
https://hdnd.namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=1879
/portal/admin/modules/quan-tri-lien-ket-anh.aspx

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
°
417 người đang online