Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Thảo luận tổ
10/06/2020 Các Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách
10/06/2020 Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
10/06/2020 Báo cáo Ban Pháp chế HĐND tỉnh:
10/06/2020 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
10/06/2020 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.
10/06/2020 Về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định.
10/06/2020 Cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.
10/06/2020 Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
10/06/2020 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước của tỉnh Nam Định
10/06/2020 Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm.
10/06/2020 Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040.
10/06/2020 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luạt của HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành.
10/06/2020 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
10/06/2020 Đề án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.
1 2 3 
°
227 người đang online