Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 27/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 05/07/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 08/11/2018 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021 08/11/2018 LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
24/QĐ-HĐND 15/09/2016 Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 15/9/2016 Về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
1 
°
338 người đang online