Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp bất thường) - Tài liệu gửi lần 2
10/06/2020 Danh sách chia tổ thảo luận
10/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
10/06/2020 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tám - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
30/05/2019 Tờ trình về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận; Bổ xung danh mục dự án phải thu hồi đất, phê duyệt bổ xung danh mục dự án chuyển mục dích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định...(tài liệu gửi lần 2)
30/05/2019 Tờ trình về việc Thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng cụm khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Nam Định; Bổ xung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định (tài liệu gửi lần 2)
30/05/2019 Tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
29/05/2019 Tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
29/05/2019 Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh các dự án đang thực hiện
1 
°
77 người đang online