Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Tổng hợp trả lời của các bộ, ngành trung ương đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định từ các kỳ họp trước của Quốc hội
10/06/2020 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019
10/06/2020 Thông báo kết quả giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND tỉnh
10/06/2020 Báo cáo kết quả công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
10/06/2020 Báo cáo kế quả nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
10/06/2020 Báo cáo kết quả thực hành tiết, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019
10/06/2020 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
10/06/2020 Báo cáo những nội dung công việc phát sinh từ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay đã được thống nhất triển khai thực hiện
10/06/2020 Văn bản làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh
10/06/2020 Báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố quản lý
10/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND tỉnh
10/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
10/06/2020 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019
10/06/2020 Chia tổ thảo luận và Gợi ý thảo luận tổ
10/06/2020 Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
1 2 3 4 
°
25 người đang online