Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Kế hoạch giám sát chuyên đề số: 172/KH-BPC, ngày 24/8/2018 về “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” 24/08/2018 “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”
Quyết định số: 15/QĐ-BPC, ngày 23/8/2018 về “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” 23/08/2018 “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”
Kế hoạch số 98/KH-BPC 22/05/2018 Kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Báo cáo số: 11 /BC-BPC 23/06/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/BC-HĐND 02/12/2016 Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/BC-HĐND 01/12/2016 Báo cáo công tác năm 2016 của Ban Pháp chế
27/TB-HĐND 08/09/2016 Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 08/9/2016 Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo “Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh”
160/KH-HĐND 08/09/2016 Kế hoạch giám sát chuyên đề “Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh”
23/QĐ-HĐND 08/09/2016 Quyết định số 23/QĐ-HĐND ngày 08/9/2016 Thành lập Đoàn giám sát “Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh”
12/BC-HĐND 15/07/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1 
°
353 người đang online