Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
01/12/2021 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ tư
Số 51/BC-HĐND 27/11/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
27/11/2021 Các báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Số 46/BC-HĐND 26/11/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Số 141/TTr-UBND 26/11/2021 Báo cáo phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
26/11/2021 Các báo cáo của Ban VHXH HĐND tỉnh
Số 276/BC-UBND 25/11/2021 Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Định mức, nguyên tắc và dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
Số 277/BC-UBND 25/11/2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số 139/TTr-UBND 25/11/2021 Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số 275/BC-UBND 24/11/2021 Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
24/11/2021 4.Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số 138/TTr-UBND 24/11/2021 Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công
Số 24/TTr_UBND 24/11/2021 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 247/BC-UBND 24/11/2021 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2022
24/11/2021 Các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
1 2 3 
°
327 người đang online