Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Báo cáo số 120/BC-UBND 07/06/2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban VHXH HĐND tỉnh
Kế hoạch số 104/KH-VHXH 25/05/2018 Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban VHXH HĐND tỉnh
KẾ HOẠCH: Số: 35/KH - VHXH 14/03/2018 Giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2015-2017”
Báo cáo số 36/BC - VHXH 24/11/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND Trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Báo cáo số 36/BC - VHXH 24/11/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND Trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
06/QĐ-HĐND 27/02/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2016” của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
32/KH-HĐND 27/02/2017 Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2016”
26/BC-HĐND 05/12/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
22/QĐ-HĐND 06/09/2016 Quyết định số 22/QĐ-HĐND ngày 06/9/2016 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2011-2015”
157/KH-HĐND 06/09/2016 Kế hoạch Giám sát ban Văn Hóa - Xã hội Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015
11/BC-HĐND 14/07/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Trình tại kỳ hợp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1 
°
289 người đang online