Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Báo cáo số 123/BC-UBND 08/06/2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Báo cáo số 113/BC-UBND 06/06/2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh về tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý
Kế hoạch số 105/HĐND-KTNS 25/05/2018 Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ sáu của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
Kế hoạch số 66/HĐND-KTNS 13/04/2018 Kế hoạch giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện nội dung quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ do cấp tỉnh và huyện quản lý, giai đoạn 2011 – 2018”
Quyết định số 07/HĐND-KTNS 10/04/2018 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện nội dung quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ do cấp tỉnh và huyện quản lý, giai đoạn 2011 – 2018"
Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HDND tỉnh về "Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý" Trừ sự nghiệp Y tế, sự nghiệp GD-ĐT
Thông báo Số 56/TB-HĐND 08/12/2017 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo Số 56/TB-HĐND 08/12/2017 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo số 15/BC-KTNS 26/06/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách trình tại kỳ họp Thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII Nhiệm kỳ 2016-2021
Báo cáo số: 102 /BC-UBND 15/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay
Báo cáo số: 78/BC-UBND 30/05/2017 Kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay
Quyết định số: 09/QĐ-KTNS 20/04/2017 Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định"
Kế hoạch số: 58/KH-HĐND 14/04/2017 Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định"
28/BC-HĐND 08/12/2016 Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 08/12/2016 Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII
30/BC-HĐND 05/12/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1 2 
°
255 người đang online